Câu đố: bạn nên đi lễ hội nào vào mùa hè này?

Không có gì nói mùa hè như mùa lễ hội - nhưng quyết định cái nào để đi đến có thể là việc kinh doanh phức tạp. Cho dù bạn là người theo chủ nghĩa thoát ly thực sự hay một bữa tiệc toàn đêm, bài kiểm tra này sẽ giúp bạn quyết định.

Để LạI Bình LuậN CủA BạN